Πειθαρχικές Υποθέσεις
12/10/2018

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών κατά την συνεδρία του την 18.9.2018, αφού έλαβε υπόψη τα περιστατικά της υπόθεσης και τα όσα επικαλέστηκε η ίδια κατά την ακροαματική διαδικασία, ομόφωνα την βρήκε ένοχη πειθαρχικού παραπτώματος που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 28 των περί Κτηματομεσιτών Νόμων του 2010 έως 2017 (Ν.72(Ι)/2010), ήτοι «κατά την άσκηση του επαγγέλματος της επιδεικνύει διαγωγή ανέντιμη ή επονείδιστη ή οποιαδήποτε άλλη διαγωγή ή συμπεριφορά ανάρμοστη ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του  ή υποβιβάζει το κύρος και την υπόληψη του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη».

Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα όσα επικαλέστηκε η ίδια για μετριασμό της πειθαρχικής ποινής, ομόφωνα αποφάσισε να της επιβάλει την πειθαρχική ποινή της άμεσης διαγραφής του ονόματος της από το Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών, σύμφωνα με την πειθαρχική κύρωση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 29 των περί Κτηματομεσιτών Νόμων του 2010 έως 2017(Ν.72(Ι)/2010), η οποία εφαρμόστηκε κατ’ αναλογία και για Βοηθό Κτηματομεσίτη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 3(1)(δ) των πιο πάνω Νόμων.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 29 των προαναφερθέντων Νόμων, το Συμβούλιο στέρησε το δικαίωμα επανεγγραφής της καταδικασθείσας στο σχετικό Μητρώο, για περίοδο τριών


Από Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών


Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι