ΣΕΚ

Το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών είναι Ημικρατικός οργανισμός ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και σκοπός του είναι η ορθή τήρηση του περί Κτηματομεσιτών Νόμου Αρ. 71 (I) 2010 και τροποποιητικός 157(Ι) 2012.

Το Συμβούλιο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και άλλα έξι μέλη, ως ακολούθως:

α) Ο Πρόεδρος εκλέγεται από αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες συγκαλούνται για τον το σκοπό αυτό απο το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχόμενων αιρετών μελών.

β) Μέλη του Συμβουλίου είναι:

  • Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος αυτού
  • Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπος αυτού
  • Ο Διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή εκπρόσωπος αυτού και
  • Τρεις εγγεγραμμένοι και αδειούχοι κτηματομεσίτες, που εκλέγονται απο αδειούχους κτηματομεσίτες με εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλες τις επαρχίες στις οποίες λειτουργούν επαρχιακές επιτροπές κτηματομεσιτών και οι οποίες συγκαλούνταιγια το σκοπό αυτό απο το Συμβούλιο τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημέρες πριν από τη λήξη της θητείας των απερχομένων αιρετών μελών.

Η θητεία του Προέδρου και των τριών αιρετών μελών είναι του Συμβουλίου είναι τριετής.

Οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες του Συμβουλίου είναι:

  • να διενεργεί την εγγραφή των κτηματομεσιτών και να εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά ή άδειες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου
  • να τηρεί το Μητρώο Κτηματομεσιτών και να διαγράφει από αυτό εγγεγραμμένους κτηματομεσίτες, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου
  • να ασκεί πειθαρχικό έλεγχο επί των εγγεγραμμένων κτηματομεσιτών και να επιβάλλει τις καθορισμένες από τον παρόντα Νόμο πειθαρχικές ποινές
  • να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα ή εξουσία η οποία είναι συντελεστική ή συμφυής στην εκπλήρωση των ανατιθεμένων σε αυτό καθηκόντων.Εγγεγραμένοι & Αδειούχοι